Rs. 92.00
3
ମୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ
SoftwareByEugene
Copyright (c) 2012, SoftwareByEugene LLC
ବର୍ଗ
ଖେଳଗୁଡିକ / ଆରକେଡ୍
ଆନୁମାନିକ ଆକାର
73.5 MB
ବୟସ ମୂଲ୍ୟାୟନ
16+
ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚାଳନ କରିବାକୁ Windows 8.1 ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ. ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ

SoftwareByEugene ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌