Uxolo, lolu hlelo alutholakali ezweni noma kwisifunda sakini.